امكانات جديد ‌در ‌نسخه 5.0 محصــولات راهكـــاران

نسخه 5.0 محصولات راهكاران پس از طي يك دوره يك ماهه تست در واحد تست نرم افزار شركت همكاران سيستم و برگزاري يك دوره يك ماهه تست بتا در محيط مشتريان علاقمند به مشاركت در تست، مجوز انتشار عمومي داشته و در اختيار همه مشتريان قرار گرفته است...

ادامه خبر