امكان ارسال يادداشت براي درخواست سرويس هاي ثبت شده از طريق پرتال مشتريان

مشترياني كه از طريق پرتال مشتريان اقدام به ثبت درخواست سرويس خود مي نمايند، اكنون مي توانند براي كليه سرويس هاي داراي وضعيت ثبت شده، در دست بررسي و در انتظار ارسال اطلاعات، يادداشت ثبت كنند. در مواردي كه مشتريان نيازمند ارسال اطلاعات بيشتري مر...

ادامه خبر