تخفيف های ويژه خريد خدمات پشتيبانی سال 1395

نظر به اتمام تاريخ ارائه خدمات پشتيباني در تاريخ 94/12/29 و لزوم برنامه‌‌ريزي مجري براي تامين منابع مورد نياز جهت ارائه هر چه بهتر خدمات پشتيباني در سال آينده، از كليه مشتريان محترم درخواست مي‌شود...

ادامه خبر