همایش بزرگ «راهکاران» همکاران سیستم در هتل المپیک برگزار شد

همایش بزرگ «راهکاران» همکاران سیستم در هتل المپیک برگزار شد. مدیرعامل همکاران سیستم در اين همايش گفت: «کشف نیازهای م...

ادامه خبر