برگزاری مجمع عمومی همکاران سیستم

مجمع عمومی همکاران سیستم با اعلام رشد ۴۰ درصدی سود خالص تلفیقی و تحقق ١١٠ درصدی بودجهی مصوب برگزار شد

تشریح دستاوردهای تازه همکاران سیستم در بازار نرمافزار؛ تعداد مشتریان ERP بومی همکاران از ۲۰۰۰ گذشت

در مجمع عمومی سال ۹۵ شرکت همکاران سیستم مهدی امیری مدیرعامل این شرکت از تحقق ۱۱۰ درصدی بودجهی مصوب و رشد ۴۰ درصدی سود خالص تلفیقی خبر داد. در این مجمع که با حضور ۹۱.۶ درصد از سهامداران، نمایندگان سازمان بورس و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا برگزار شد ضمن توزیع ۳۰ تومان سود نقدی به ازاء هر سهم اعلام شد که این سود پنج روز کاری بعد از مجمع از طریق شعب بانک ملت قابل دریافت است.

در این نشست هیئتمدیره همکاران سیستم پاسخگوی پرسشهای سهامداران در خصوص اقدامات انجامشده و استراتژیها و چشماندازشرکت بودند.

عملکرد موفق در بازار نرمافزارهای سازمانی

مهدی امیری مدیرعامل همکاران سیستم در مجمع عمومی سالانه این شرکت با اشاره به رشد ۴۵ درصدی درآمد حاصل از فروش راهکاران گفت: با افزوده شدن بیش از ۴۵۰ مشتری جدید از بازار شرکتهای متوسط و بزرگ در سال ۹۵؛ تعداد مشتریان ERPبومی همکاران سیستم از مرز ۲۰۰۰ مشتری گذشته است.

هیئتمدیره همکاران سیستم نیز در اینباره از برنامهی توسعهی پلتفرم راهکاران در آینده خبر داد و به قابلیتهای این پلتفرم برای ورود به صنایع جدید و همچنین امکان اتصال آن به سایر نرمافزارهای سازمانی اشاره کرد.

مدیرعامل همکاران سیستم در بیان موفقیتهای راهکارهای نرمافزاری این شرکت برای کسبوکارهای کوچک گفت: در سال گذشته علاوه بر موفقیتهای بهدستآمده در بازار شرکتهای متوسط و بزرگ؛ رشد ۲۶ درصدی را در بازار شرکتهای کوچک و اصناف نیز شاهد بوده است. نرمافزار سپیدار که به عنوان یکی از باکیفیتترین و معتبرترین محصولات نرمافزاری برای شرکتهای کوچک شناخته شده است، در این بازار به نیاز بیش از ۱۷۰۰۰مشتری در شرکتهای متنوع بازرگانی، پیمانکاری، تولیدی و خدماتی پاسخ داده است.

راهکاران ابری؛ نخستین ERP بر بستر ابر در ایران و دستاوردهای تازهی دیگر

امیری در ادامه افزود: براساس هدفگذاریهای انجامشده در سال گذشته موفق شدیم راهکاران ابری نخستین ERP مبتنی بر رایانش ابری در ایران را متناسب با فرایندها، نیازها و توان مالی شرکتهای متوسط به بازار عرضه کنیم. وی با تاکید بر اینکه راهکاران ابری یک ضرورت برای مسیر توسعه شرکت است گفت: به پشتوانهی تجربههای مثبت سال گذشته؛ در سال ۹۶ بازارسازی برای این محصول و توسعهی فروش آن را هدف قرار دادهایم.

ERP بر بستر رایانش ابری همکاران سیستم که بر پلتفرم راهکاران توسعه یافته است؛ یکی از موضوعات موردتوجهی سهامداران در مجمع عمومی سال ۹۵ بود. اعضاء هیئتمدیره همکاران سیستم در پاسخ به پرسشهای سهامداران از بازار گسترده و قابلاتکایی که همکاران سیستم برای راهکاران ابری هدفگذاری کرده است خبر دادند.

مدیرعامل همکاران سیستم در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: در سال گذشته؛ با هدف توسعه بازار و پوشش نیازهای نرمافزاری شرکتهای سهامی، با خرید نرمافزار سهام شرکت فصل رایانه؛ این محصول را به سبد محصولات شرکت اضافه کرده و سهم عمدهی بازار نرمافزارهای سهام را به خود اختصاص دادیم.

او با اشاره به اینکه سرمایهگذاری در فعالیت نرمافزاری شرکتهای دیگر و متناسبسازی آن با مجموعهی راهکاران حلقهی ارائهی خدمات نرمافزاری برای مشتریان را کاملتر میکند، گفت: با بهرهگیری از این مدل در سال جاری و سالهای آینده توسعهی بازار و فعالیتهای همکاران سیستم را با شتاب بیشتری دنبال خواهیم کرد.

 

مدیریت پروژههای بزرگ محل تمرکز و نقطهی قوت همکاران سیستم

امیری همچنین با پرداختن به تجربههای موفق همکاران سیستم در مدیریت پروژههای بزرگ گفت: در سال گذشته موفق شدیم با تمرکز بر بهبود کیفیت و بهرهوری فرآیند فروش، زمان پیشبرد فروشهای بزرگ را کاهش و کیفیت اجرای آنها را بهبود دهیم. به این ترتیب با اجرای حدود ۴۰ پروژه‌‌؛ بیش از ۱۷۰ میلیارد ریال درآمد کسب کردیم. با تکیه براین تجربیات و درسآموزیها و همسو با مدلهای شرکتهای ارائهدهندهی راهکارهایERP در دنیا، در نظر داریم در سال جاری با تمرکز بر بازارهای هدف از جمله پتروشیمی، پخش، هلدینگ، غذایی و دارویی، بر افزایش سطح کیفیت خدمات، رضایت و سرعت پاسخگویی به مشتریان تمرکز کرده و جایگاه همکاران سیستم را به عنوان شرکتی پیشرو در این زمینه تثبیت کنیم.

 

افزایش ظرفیت پاسخگویی محصولی و ورود به اکوسیستم استارتآپها

به گفتهی امیری همکاران سیستم توانسته است تا با ایجاد یک هستهی قوی و شبکهی گسترده پاسخگوی نیازهای مشتریان در بخشهای مختلف کسبوکارشان باشد و درنظر دارد تا با توسعهی این شبکه، ظرفیت پاسخگویی شرکت به این نیازها را بهوسیلهی راهکارهای نرمافزاری خود افزایش دهد.

محمودنظاری رئیس هیئتمدیره همکاران سیستم نیز با اشاره به علاقهی این شرکت برای حمایت از استارتآپها؛ اعلام کرد همکاران سیستم در نظر دارد با تاسیس یک شرکت با حوزهی فعالیت Corporate Venture Capital در اکوسیستم استارتآپها حضور جدیتری داشته باشد.

نظاری مزیت اصلی همکاران سیستم برای کسبوکارهای نوپا را امکان تخصیص ظرفیتهای مدیریتی به این شرکتها و کمک به ایجاد زیرساختهای قدرتمند برای توسعه کسبوکار آنها عنوان کرد. وی افزود: با توجه به توان مدیریتی همکاران سیستم، امیدواریم در سال آینده بتوانیم گزارش خوبی در زمینه استارت آپها به سهامداران ارائه دهیم.

 

انتخاب به عنوان شرکت تولیدکنندهی کالا و خدمات دانشبنیان و ورود به بورس

مدیرعامل همکاران سیستم در ارائهی گزارش سالیانهی عملکرد شرکت در سال ۹۵ به سهامداران به عملکرد شفاف، موفق و با ثبات همکاران سیستم طی پنج سال حضور در فرابورس و تحقق منافع سهامداران اشاره کرد. به گفتهی وی با این عملکرد؛ همکاران سیستم در سال ۹۵ به عنوان نخستین شرکت نرمافزاری کشور موفق شد مجوز ورود به بورس را دریافت کند.

او همچنین با اشاره به پذیرش این شرکت به عنوان تولیدکننده کالا و خدمات دانشبنیان افزود: بنیانهای همکاران سیستم از ابتدا تاکنون بر اساس خلقِ ارزش از دانش و بهکارگیری آن برای ارائهی خدمات نوین به سازمانها پایهگذاری شده است.

همکاران سیستم حامی کپی رایت در ایران

مهدی امیری در پاسخ به پرسش یکی از سهامداران در ارتباط با حضور رقبای مطرح بینالمللی در ایران و موضوع کپی رایت گفت: کپیرایت یکباید برای صنعت فناوری اطلاعات است. وی با اشاره به فعالیتهای دفتر حقوقی همکاران سیستم این شرکت را یکی از اولین مدافعان کپیرایت در کشور دانست و به تاثیر مثبت نهادینه شدن کپی رایت بر صنعت فناوریاطلاعات کشور اشاره کرد.

امیری در بخش پایانی صحبتهای خود افزود: در ادامهی مسیر سال ۱۳۹۵؛ با هدف مشارکت با شرکتهای بینالمللی، علاوه بر پیشبرد جدیتر مذاکرات و تصمیمگیری در خصوص گزینههای موجود، بررسی روشهای ایجاد تمرکز و افزایش یادگیری نرمافزارهای خارجی را نیز مدنظر قرار دادهایم.

قدردانی نمایندهی سازمان بورس از کیفیت مجمع عمومی همکاران سیستم

در پایان مجمع، ارغوانی نماینده سازمان بورس اوراق بهادار ضمن تشکر از شرکت همکاران سیستم برای برگزاری با کیفیت مجمع در جوی آرام، مثبت و موثر، زمانبندی پرداخت سود همکاران سیستم را به دلیل پرداخت در حداقل زمان قانونی، برای سازمان بورس بسیار جذاب دانست.